Брандиране на автомобили Цени за брандиране на автомобили Контакт за брандиране на автомобили Цени за брандиране на автомобили Контакт за брандиране на автомобили

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕКЛАМНО МПС В КАТ

Правила на КАТ за брандиране на автомобили и цялостно облепване с фолио

Основният цвят на превозното средство не бива да се заличава изцяло и трябва да е видим за служителите на КАТ. За да се спази тази разпоредба, задължително трябва да има поне една част от автомобила, която да е със запазен оригинален цвят. Например това трябва да бъдат два основни елемента, като таван или преден капак!

Наредбата на МВР № I-45/ за регистриране, пускане и спиране от движение на МПС, последно променена през май 2014 г., гласи:

„Чл. 47. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Звената „Пътна полиция“ допускат до регистрация превозни средства с поставени върху тях табели, надписи и емблеми, ако те не са в противоречие с действащите нормативни актове.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Всички надписи се изписват на български език с изключение на запазените търговски марки. Надписите и емблемите могат да се дублират на чужд език.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Забранява се изписването или залепването на надписи и/или емблеми върху стъклата и фаровете на МПС, с изключение на разрешените с нормативни актове, както и се забранява облепване на превозното средство с фолио, водещо до заличаване на основния цвят и подвеждане при идентифициране.
(4) (Отм. – ДВ, бр. 94 от 2009 г.)
(5) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2015 г.) За нуждите на идентифицирането при облепване на превозно средство с фолио съгласно ал. 3 задължително се оставя необлепен минимум един основен детайл – преден капак или покрив.”

 

УСЛУГА БРАНДИРАНЕ НА АВТОМОБИЛИ

Изготвяне на проект-дизайн за рекламен автомобил, печат и монтаж на фолиото върху автомобила.

За повече информация:

София, тел.: 0888 649 600, ел. поща: info@sticker.bg

Clicky